เกี่ยวกับเรา

HAPPY U 4 LIFE

มหาวิทยาลัยชีวิตยุคใหม่: เรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ โมเดล "มหาวิทยาลัยชีวิตยุคใหม่: เรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ" เป็นการบูรณาการระหว่างแนวคิดสุขภาวะโดยเฉพาะแนวคิดขององค์กรสุขภาวะ และแนวคิดมหาวิทยาลัยชีวิต หรือมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการเรียนการสอน หรือการพัฒนาคนตลอดชีวิตในยุควิถีใหม่เพื่อคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานโดยใช้กรอบมาตรฐานสากลของสถาบันอุดมศึกษา เช่น AUN-QA, EdPEx, OKR และกรอบภาวะอุบัติใหม่ต่าง ๆ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและที่เกี่ยวข้องให้สามารถพัฒนากำลังคนตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันต่าง ๆ ได้อย่างมีสุขภาวะที่ยั่งยืนร่วมกัน

การจัดความสมดุลในชีวิต

HAPPY WORKPLACE = TEAMWORK + HAPPY + RELATIVITY
เพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข จึงต้องมีระบบการจัดการคนเพื่อให้เกิดทีมในฝัน (Dream Team) คือทีมที่มีคนทำงานด้วยความสุข มีความมุ่งมั่น สวยงามเป็นระเบียบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความก้าวหน้าและการพัฒนาขององค์กรอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างแท้จริง ซึ่งประกอบด้วยบัญญัติสามประการ คือ

  • เป็นองค์กรที่มีการทำงานเป็นระบบทีม (TEAMWORK)
  • เป็นองค์กรที่มีความสุขในการทำงานร่วมกัน (HAPPY 8)
  • เป็นองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกัน และมีการพัฒนาร่วมกัน (CREATIVITY)